STATUT
Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, i nazywane jest dalej Towarzystwem.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§ 3.
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.

II. Cele i środki działania
§ 4.
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej dla zapoznania społeczeństwa polskiego z kulturą, historią i społecznymi problemami Ormian.
§ 5.
Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1) inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, naukowych, wydawniczych, turystycznych, gospodarczych i handlowych,
2) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Armenii oraz innych państw.

III. Członkostwo Towarzystwa
§ 6.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mieszkający poza jej granicami. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 7.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
1) uczestniczyć w działalności Towarzystwa,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.
§ 8.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa,
2) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 9.
Utrata członkostwa zwyczajnego Towarzystwa następuje przez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie Zarządowi Towarzystwa,
2) skreślenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu bądź postawy niezgodnej z przyjętymi normami społecznymi,
3) skreślenie z powodu nieopłacania składek członkowskich,
4) śmierć członka.
§ 10.
Zarząd Towarzystwa może nadawać członkostwo honorowe.

IV. Władze Towarzystwa
§ 11.
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
§ 12.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
§ 13.
Walne Zebranie członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd z powiadomieniem o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
§ 14.
Kompetencje Walnego Zebrania:
1) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
2) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
5) rozwiązanie Towarzystwa.
§ 15.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest obowiązkiem Zarządu Towarzystwa na wniosek:
1) Zarządu Towarzystwa,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 16.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, na zasadach jak w § 13.
§ 17.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest kompetentne obradować nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
§ 18.
1. Zarząd Towarzystwa jest powoływany w składzie 3 – 5 członków.
2. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd Towarzystwa może też wybrać spośród siebie wiceprezesa.
3. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
4. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
§ 19.
Kompetencje Zarządu Towarzystwa:
1) kierowanie i reprezentowanie Towarzystwa,
2) opracowywanie i realizacja programu działania Towarzystwa,
3) uchwalanie budżetu Towarzystwa,
4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa,
5) zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie porządku obrad,
6) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa powstałych na tle ich działalności w Towarzystwie,
8) udzielanie ulg i zwolnień od składek członkowskich.
§ 20.
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa nie rzadziej niż  raz na kwartał.
2. W razie niemożności zwołania posiedzenia Zarządu przez prezesa lub nieobsadzenia stanowiska prezesa, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z jego członków samodzielnie.
3. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna jest powoływana w składzie 2 – 4 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
3. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej spośród członków zwyczajnych Towarzystwa. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez przewodniczącego.
5. W razie niemożności zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącego lub nieobsadzenia stanowiska przewodniczącego, posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy z jej członków samodzielnie.
6. Komisja Rewizyjna może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub środków komunikacji elektronicznej.
§ 22.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1) przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem celowości i rzetelności działalności finansowej,
2) uczestnictwo z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
3) zatwierdzanie corocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa.
§ 23.
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym lub zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do glosowania w terminie drugim. W sprawach osobowych można zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

V. Majątek Towarzystwa
§ 24.
Majątek Towarzystwa powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków i zapisów,
3) z dochodów z własnej działalności, w tym nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
4) z dochodów z majątku Towarzystwa,
5) z dotacji i ofiarności publicznej.
§ 25.
Do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw uprawnieni są prezes, wiceprezes lub skarbnik – każdy z nich samodzielnie, jednakże do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej 3000 (trzy tysiące) złotych konieczne jest współdziałanie:
1) prezesa i skarbnika lub
2) wiceprezesa i skarbnika.
§ 25a.
W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

VI. Zmiana Statutu
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 26.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 27.
W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie w drodze uchwały wybierze Zarząd likwidacyjny oraz ustali przeznaczenie majątku Towarzystwa.